Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Aydınlatma Metni
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Master Dil Enstitüsü (“Master Dil Enstitüsü”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Master Dil Enstitusu tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
• Master Dil Enstitusu yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
• Master Dil Enstitusu kampanyaları ve hizmetleri hakkında sizle iletişime geçip bilgi verilebilmesi;
• Master Dil Enstitusu tarafından sunulan hizmetler hakkında pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri gibi faaliyetlerin yürütülmesi;
• Master Dil Enstitusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması,
• Master Dil Enstitusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş stratejilerinin geliştirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Master Dil Enstitusu kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• Master Dil Enstitusu insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
• Master Dil Enstitusu insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
• Master Dil Enstitusu franchıse sözleşmesi ile marka kullanım sözleşmesi yapılan tüm şubelerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
• Master Dil Enstitusu ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
• Öğrencilerimize ait kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
• Öğrencilerimize ait kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Öğrencilerimize ait kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, amaçlar ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla, veri işleme faaliyetimizde bize destek sunan hizmet sunuculara, Master Dil Enstitüsü ile franchise sözleşmesi yoluyla marka kullanım sözleşmesi yapmış olan diğer şubelere, yurt içinde veya yurt dışında bulunan güvenilir hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli tüm tedbirler Şirket’imiz tarafından alınarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir:

• Master Dil Enstitüsü yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
• Master Dil Enstitüsü kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• Master Dil Enstitüsü insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
• Franchıse sözleşmesi ile marka kullanım hakkı tanınan şube temsilciliklerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
• Master Dil Enstitüsü ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
• Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarına karşı hukuki ve idari yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz;
• Öğrencilerimizi faydalandırdığımız dijital eğitim platformlarında kullanıcı hesabı açabilmenizin temini;
• Müşteri ilişkileri yönetimini yapabilmemizi sağlayabilmek.

III. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından şirket merkezimize gelerek hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istemeniz, elektronik ortamda başvuru formu, seviye tespit formu doldurmanız ya da e-posta yoluyla bilgi istemeniz, telefon araması ile iletişime geçmeniz, sosyal medya platformlarından iletişime geçmeniz, düzenlediğimiz kongre, seminer ve toplantılarda bize kişisel bilgilerinizi vermeniz suretiyle açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
3. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sayfamızda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu kullanarak iletebilirsiniz.
Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.